صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هفته ای خیال انگیز با نمایشهای اداره کل هنرهای نمایشی رادیو ، نمایشهایی که واقعیت دارند وبرگرفته از زندگی مردانی بزرگ ومعاصراز سرزمینمان ایران هستند مردانی که کاوه و رستم واسفندیار را نشانمان دادند.

هفته ای خیال انگیز با نمایشهای اداره کل هنرهای نمایشی رادیو ، نمایشهایی که واقعیت دارند وبرگرفته از زندگی مردانی بزرگ ومعاصراز سرزمینمان ایران هستند مردانی که کاوه و رستم واسفندیار را نشانمان دادند.