اشك بدون مرز

🕰️ *از 8 مرداد ساعت 23:30*
🕒 *تكرار روز بعد ساعت 3 بامداد*

1401/05/11
|
13:43

🎬 كارگردان: *بهرام سروری نژاد* 📑نویسنده: *زهرا كولیوند* 🎧تهیه كننده: *اشرف السادات اشرف نژاد* 🕹️افكتور: *محمدرضا قبادی فر* 🎤صدابردار: *محمدرضا محتشمی* 🎞️ تیزر: *امیر شعیبی* 🖌️گرافیك: *احسان پیرولیان* 🎭هنرمندان: *عباس شادروان، مرضیه صدرایی، علی اصغر دریایی، شهریار حمزیان، محمدرضا قلمبر، مروارید كریم پور، آسیه گرجی، مونا صفی*

دسترسی سریع