پهلوان پوریای ولی از 9 مهر ساعت 1:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

پهلوان پورياي ولي

پهلوان پوریای ولی

جوانی بهمراه مادرش برای كاربه خوی سفرمیكندودرانجاعاشق دخترحاكم میشوداما شرط دخترحاكم برای ازدواج شكست پوریای ولی می باشد مادركه نگران پسرش است به زیارتگاهی میرودوبرایش دعامیكندپوریای ولی ازاین موضوع باخبرمی شودومسابقه رابه جوان واگذارمیكند

كارگردان: محمد عمرانی
تهیه كننده: عذرا وكیلی
نویسنده: غلامرضا قاسمیان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 9 مهر

ساعت پخش برنامه: ساعت 1:30 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
پهلوان پوریای ولی