خاك من بوی محشر می دهد از 8 مرداد 1:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

خاك من بوي محشر مي دهد

خاك من بوی محشر می دهد

در پی قتل فرماندار تبریز به دست عزیز ماسوله ای آشوب شد و رسول قنادباشی فرماندار تبریز شد و عزاداری مردم در سب اول محرم به خاك و خون كشیده شد وتعدادی از مردم بی گناه كشته و مجروح شدند

نویسنده: رویا افشاری
تهیه كننده: شهلا نیساری
كارگردان: رضا عمرانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 8 مرداد

ساعت پخش برنامه: 1:30 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
خاك من بوی محشر می دهد