آوردگاه مهر و كین از 20 شهریور 03:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

آوردگاه مهر و كين

آوردگاه مهر و كین

برگرفته از داستان فریدون و فرزندانش در شاهنامه حكیم فردوسی...

كارگردان میكاییل شهرستانی
تهیه كننده محمود احمدی
نویسنده عباس شادروان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 20 شهریور

ساعت پخش برنامه: 03:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آوردگاه مهر و كین