اولیور تویست از 20 شهریور 05:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

اوليور تويست

اولیور تویست

الیور تویست پسركوچك و یتیمی كه پدر ومادرخودراازدست داده و درعرصه گیتی تك و تنها مانده به دنیای اطرافش وارد میشود.جامعه ای كه قانون جنگل با همه بی رحمی در آن رواج داردوپسركوچك بایدباچنگ و دندان ازخودش دفاع كند...

كارگردان میكاییل شهرستانی
تهیه كننده محمد مهاجر

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 20 شهریور

ساعت پخش برنامه: 05:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
اولیور تویست