پرنده ای با یك لنگه كفش از 8 آبان ساعت 3 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

پرنده اي با يك لنگه كفش

پرنده ای با یك لنگه كفش

پرنده ای با یك لنگه كفش

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 8 آبان

ساعت پخش برنامه: ساعت 3 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
پرنده ای با یك لنگه كفش