رد پای قلم روزهای زوج 15:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

رد پاي قلم

رد پای قلم

آشنایی با درام نویسان ایرانی و نقد آثار شان

چگونگی شكل گیری ایده و پرداخت آن در ذهن نویسنده
تئاتر و نمایش

اطلاعات برنامه

روز های پخش: روزهای زوج

ساعت پخش برنامه: 15:00

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
رد پای قلم