تاریخ تئاتر جهان 27 مهر تا 1 آبان 14:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

تاريخ تئاتر جهان

تاریخ تئاتر جهان

تاریخ تئاتر جهان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 27 مهر تا 1 آبان

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
تاریخ تئاتر جهان