بر بلندای تپه حب 10 الی 14 آبان 8:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

بر بلنداي تپه حب

بر بلندای تپه حب

مادر جمیل متوجه رفتار مشكوك عروسش بافیه میشود و از جمیل میخواهد كه با او صحبت كند و جمیل متوجه میشود كه بافیه میخواهد بهعنوان پرستار همراه گروهی خود جوش به جبهه حمس بپیوندد

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 10 الی 14 آبان

ساعت پخش برنامه: 8:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بر بلندای تپه حب