ترس ترامپ در كاخ سفید از 1 آذر 16:30 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

ترس ترامپ در كاخ سفيد

ترس ترامپ در كاخ سفید

انتخابات ریاست جمهوری امریكا و روی كارآمدن ترامپ

تهیه كننده: اشرف سادات اشرف نژاد گویندگان: محمد رضا علی - حمید یزدانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 1 آذر

ساعت پخش برنامه: 16:30

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
ترس ترامپ در كاخ سفید