زمزمه هایی از جنوب از 29 خرداد 15:30 به مدت 30دقیقه

رادیو نمایش

زمزمه هايي از جنوب

زمزمه هایی از جنوب

Bootstrap Image Preview

ماجرای تصادف دختری با اسبش در زمستان آمریكا باعث آسیب دیدن خودش و اسبش می شود.درحالی كه تمام شرایط روحی وذهنیش به هم می ریزدواین باعث می شودكه پدر و مادر صدپر مشغله اش كه یكی ژورنالیست است و دیگری حقوق دان واردچالش عمیقی درزندگی خود شوند...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
زمزمه هایی از جنوب