روزی كه بركت آمد از 9 مرداد 05:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

روزي كه بركت آمد

روزی كه بركت آمد

Bootstrap Image Preview

انیس جان مادربزرگ مقتدرخانواده،به كُمارفته وآقا روشن،دامادبزرگ اوزمام اموررابه دست گرفته وقصدداردباباجناقش زمین های ارثی خانواده رایك جا بفروشد. به هوش آمدن ناگهانی انیس جان همه ی نقشه های باجناق ها را نقش بر آب می كند ...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
روزی كه بركت آمد