دایره بسته از 14 خرداد ساعت 1:00 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

دايره بسته

دایره بسته

دایره بسته

عظیم كلید سازی است كه میخواهد ره صدساله را یك شبه طی كندپس گرفتار موادمخدرشده وزندانی می شود بعداز15سال حبس آزاد شده درحالیكه همسرش ازاوجدا شده به دنبال خانواده اش میگردد وسعی می كند گذشته را جبران كند.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
دایره بسته