دایره بسته از 14 خرداد ساعت 1:00 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

دايره بسته

دایره بسته

Bootstrap Image Preview

عظیم كلید سازی است كه میخواهد ره صدساله را یك شبه طی كندپس گرفتار موادمخدرشده وزندانی می شود بعداز15سال حبس آزاد شده درحالیكه همسرش ازاوجدا شده به دنبال خانواده اش میگردد وسعی می كند گذشته را جبران كند.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
دایره بسته