تردید از 9 مهر ساعت 8:30 صبح به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

ترديد

تردید

تردید

پدری خانواده اش را مجبوربه مهاجرت میكند اما مادرمانده وكودكانش را نیزنزد خود نگاه میدارد پدربعداز15 سال درحالیكه شكست خورده برمیگردد تا دوباره با خانواده اش درایران زندگی كند.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
تردید