پهلوان صادقی قمی از 1 بهمن 1 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

پهلوان صادقي قمي

پهلوان صادقی قمی

پهلوان صادقی قمی

پهلوان صادق قمی به زورخانه درتهران آمداما آنجا بخاطرسرو وضع فقیرانه مورد توجه قرار نگرفت او تحمل میكرد تا آنجا كه وضعیت برایش غیرقابل تحمل شده وتصمیم میگیرد به آن وضع خاتمه دهد با پهلوان رسمی پایتخت كشتی می گیرد ودرنتیجه مسابقه مساوی تمام

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
پهلوان صادقی قمی