پهلوان صادقی قمی از 1 بهمن 1 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

پهلوان صادقي قمي

پهلوان صادقی قمی

Bootstrap Image Preview

پهلوان صادق قمی به زورخانه درتهران آمداما آنجا بخاطرسرو وضع فقیرانه مورد توجه قرار نگرفت او تحمل میكرد تا آنجا كه وضعیت برایش غیرقابل تحمل شده وتصمیم میگیرد به آن وضع خاتمه دهد با پهلوان رسمی پایتخت كشتی می گیرد ودرنتیجه مسابقه مساوی تمام

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
پهلوان صادقی قمی