تردید از 9 مهر ساعت 8:30 صبح به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

ترديد

تردید

Bootstrap Image Preview

پدری خانواده اش را مجبوربه مهاجرت میكند اما مادرمانده وكودكانش را نیزنزد خود نگاه میدارد پدربعداز15 سال درحالیكه شكست خورده برمیگردد تا دوباره با خانواده اش درایران زندگی كند.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
تردید