امروز سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴


کنداکتور هفتگی رادیو نمایش


شنبه
۱۳۹۴/۰۳/۲
یکشنبه
۱۳۹۴/۰۳/۳
دوشنبه
۱۳۹۴/۰۳/۴
سه شنبه
۱۳۹۴/۰۳/۵
چهارشنبه
۱۳۹۴/۰۳/۶
پنجشنبه
۱۳۹۴/۰۳/۷
جمعه
۱۳۹۴/۰۳/۸
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
  پنجره
۰۷:۰۰
  آيت الکرسي+پخش
۰۷:۳۰
  پخش
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  نمايش
۰۹:۰۰
  پخش
۰۹:۳۰
  نمايش
۱۰:۰۰
  پخش
۱۰:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۱:۰۰
  پخش
۱۱:۳۰
  نمايش
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۳۰
  سفير
۱۲:۴۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۱۵
  پخش
۱۳:۳۰
  نمايش
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  نمايش
۱۵:۳۰
  پخش
۱۶:۰۰
  نمايش
۱۶:۳۰
  پخش
۱۷:۰۰
  نمايش
۱۷:۳۰
  پخش
۱۸:۰۰
  نمايش
۱۸:۳۰
  پخش
۱۹:۰۰
  نمايش
۱۹:۳۰
  پخش
۲۰:۱۵
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۴۵
  زير گنبد کبود
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  پخش
۲۲:۰۰
  نمايش
۲۲:۳۰
  پخش
۲۳:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
  پنجره
۰۷:۰۰
  آيت الکرسي+پخش
۰۷:۳۰
  پخش
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  نمايش
۰۹:۰۰
  پخش
۰۹:۳۰
  نمايش
۱۰:۰۰
  پخش
۱۰:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۱:۰۰
  پخش
۱۱:۳۰
  نمايش
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۳۰
  سفير
۱۲:۴۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۱۵
  پخش
۱۳:۳۰
  نمايش
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  نمايش
۱۵:۳۰
  پخش
۱۶:۰۰
  نمايش
۱۶:۳۰
  پخش
۱۷:۰۰
  نمايش
۱۷:۳۰
  پخش
۱۸:۰۰
  نمايش
۱۸:۳۰
  پخش
۱۹:۰۰
  نمايش
۱۹:۳۰
  پخش
۲۰:۱۵
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۴۵
  زير گنبد کبود
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  پخش
۲۲:۰۰
  نمايش
۲۲:۳۰
  پخش
۲۳:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
  پنجره
۰۷:۰۰
  آيت الکرسي+پخش
۰۷:۳۰
  پخش
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  نمايش
۰۹:۰۰
  پخش
۰۹:۳۰
  نمايش
۱۰:۰۰
  پخش
۱۰:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۱:۰۰
  پخش
۱۱:۳۰
  نمايش
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۳۰
  سفير
۱۲:۴۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۱۵
  پخش
۱۳:۳۰
  نمايش
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  نمايش
۱۵:۳۰
  پخش
۱۶:۰۰
  نمايش
۱۶:۳۰
  پخش
۱۷:۰۰
  نمايش
۱۷:۳۰
  پخش
۱۸:۰۰
  نمايش
۱۸:۳۰
  پخش
۱۹:۰۰
  نمايش
۱۹:۳۰
  پخش
۲۰:۱۵
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۴۵
  زير گنبد کبود
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  پخش
۲۲:۰۰
  نمايش
۲۲:۳۰
  پخش
۲۳:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
  پنجره
۰۷:۰۰
  آيت الکرسي+پخش
۰۷:۳۰
  پخش
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  نمايش
۰۹:۰۰
  پخش
۰۹:۳۰
  نمايش
۱۰:۰۰
  پخش
۱۰:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۱:۰۰
  پخش
۱۱:۳۰
  نمايش
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۳۰
  سفير
۱۲:۴۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۱۵
  پخش
۱۳:۳۰
  نمايش
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  نمايش
۱۵:۳۰
  پخش
۱۶:۰۰
  نمايش
۱۶:۳۰
  پخش
۱۷:۰۰
  نمايش
۱۷:۳۰
  پخش
۱۸:۰۰
  نمايش
۱۸:۳۰
  پخش
۱۹:۰۰
  نمايش
۱۹:۳۰
  پخش
۲۰:۱۵
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۴۵
  زير گنبد کبود
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  پخش
۲۲:۰۰
  نمايش
۲۲:۳۰
  پخش
۲۳:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
  پنجره
۰۷:۰۰
  آيت الکرسي+پخش
۰۷:۳۰
  پخش
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  نمايش
۰۹:۰۰
  پخش
۰۹:۳۰
  نمايش
۱۰:۰۰
  پخش
۱۰:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۱:۰۰
  پخش
۱۱:۳۰
  نمايش
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۳۰
  سفير
۱۲:۴۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۱۵
  پخش
۱۳:۳۰
  نمايش
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  نمايش
۱۵:۳۰
  پخش
۱۶:۰۰
  نمايش
۱۶:۳۰
  پخش
۱۷:۰۰
  نمايش
۱۷:۳۰
  پخش
۱۸:۰۰
  نمايش
۱۸:۳۰
  پخش
۱۹:۰۰
  نمايش
۱۹:۳۰
  پخش
۲۰:۱۵
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۴۵
  زير گنبد کبود
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  پخش
۲۲:۰۰
  نمايش
۲۲:۳۰
  پخش
۲۳:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
  پنجره
۰۷:۰۰
  آيت الکرسي+پخش
۰۷:۳۰
  پخش
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  نمايش
۰۹:۰۰
  پخش
۰۹:۳۰
  نمايش
۱۰:۰۰
  پخش
۱۰:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۱:۰۰
  پخش
۱۱:۳۰
  نمايش
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۳۰
  سفير
۱۲:۴۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۱۵
  پخش
۱۳:۳۰
  نمايش
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  نمايش
۱۵:۳۰
  پخش
۱۶:۰۰
  نمايش
۱۶:۳۰
  پخش
۱۷:۰۰
  نمايش
۱۷:۳۰
  پخش
۱۸:۰۰
  نمايش
۱۸:۳۰
  پخش
۱۹:۰۰
  نمايش
۱۹:۳۰
  پخش
۲۰:۱۵
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۴۵
  زير گنبد کبود
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  پخش
۲۲:۰۰
  نمايش
۲۲:۳۰
  پخش
۲۳:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
  پنجره
۰۷:۰۰
  آيت الکرسي+پخش
۰۷:۳۰
  پخش
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  نمايش
۰۹:۰۰
  پخش
۰۹:۳۰
  نمايش
۱۰:۰۰
  پخش
۱۰:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۱:۰۰
  پخش
۱۱:۳۰
  نمايش
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۳۰
  سفير
۱۲:۴۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۱۵
  پخش
۱۳:۳۰
  نمايش
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  نمايش
۱۵:۳۰
  پخش
۱۶:۰۰
  نمايش
۱۶:۳۰
  پخش
۱۷:۰۰
  نمايش
۱۷:۳۰
  پخش
۱۸:۰۰
  نمايش
۱۸:۳۰
  پخش
۱۹:۰۰
  نمايش
۱۹:۳۰
  پخش
۲۰:۱۵
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۴۵
  زير گنبد کبود
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  پخش
۲۲:۰۰
  نمايش
۲۲:۳۰
  پخش
۲۳:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي