کنداکتور هفتگی رادیو نمایش


شنبه
۱۳۹۳/۰۱/۳۰
یکشنبه
۱۳۹۳/۰۱/۳۱
دوشنبه
۱۳۹۳/۰۲/۱
سه شنبه
۱۳۹۳/۰۲/۲
چهارشنبه
۱۳۹۳/۰۲/۳
پنجشنبه
۱۳۹۳/۰۲/۴
جمعه
۱۳۹۳/۰۲/۵
۰۶:۱۰
  دعاي روز
۰۶:۲۰
  گاه شمار نمايشي
۰۶:۳۰
  پرده اول
۰۷:۰۰
  ايت الکرسي
۰۷:۱۵
  مسابقه ۵/۱۰۷
۰۷:۳۰
  صورتک
۰۸:۰۰
  سلام بر امام رضا
۰۸:۰۵
  راديو فيلم" ساختمان پزشکان "
۰۹:۰۰
  صبح چهارفصل
۱۰:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۱:۰۰
  زير گنبد کبود
۱۱:۱۵
  خبر ده و هفتاد و پنج
۱۱:۳۰
  فانوس خيال
۱۲:۰۰
  سيري در ادبيات جهان
۱۲:۳۰
  کوچه هاي بيصدا
۱۳:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۳۰
  از رمان تا نمايش
۱۴:۰۰
  پنجره
۱۴:۱۰
  گاه شمار نمايشي
۱۴:۱۵
  قاب کلمات
۱۴:۳۰
  نمايش جوان
۱۵:۰۰
  نمايش گاه- نمايش مهارت
۱۵:۳۰
  نمايش سلامت
۱۶:۰۰
  استوديو ۸
۱۷:۰۰
  هزار و يک شب سينما
۱۷:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۸:۰۰
  راديو فيلم" ملاصدرا "
۱۹:۰۰
  پرانتز باز
۱۹:۳۰
  زير گنبد کبود
۱۹:۴۵
  مسابقه ۵/۱۰۷
۲۰:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۳۰
  قصه شب
۲۱:۰۰
  ديالوگ
۲۲:۳۰
  هزار تو
۲۳:۳۰
  پرده آخر " رمان تا نمايش "
۰۶:۱۰
  دعاي روز
۰۶:۲۰
  گاه شمار نمايشي
۰۶:۳۰
  پرده اول
۰۷:۰۰
  ايت الکرسي
۰۷:۱۵
  مسابقه ۵/۱۰۷
۰۷:۳۰
  هزار و يک شب سينما
۰۸:۰۰
  سلام بر امام رضا
۰۸:۰۵
  راديو فيلم" ساختمان پزشکان "
۰۹:۰۰
  صبح چهارفصل
۱۰:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۱:۰۰
  زير گنبد کبود
۱۱:۱۵
  خبر ده و هفتاد و پنج
۱۱:۳۰
  فانوس خيال
۱۲:۰۰
  سيري در ادبيات جهان
۱۲:۳۰
  نمايش شهرستان ها
۱۳:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۳۰
  از رمان تا نمايش
۱۴:۰۰
  پنجره
۱۴:۱۰
  گاه شمار نمايشي
۱۴:۱۵
  قاب کلمات
۱۴:۳۰
  نمايش جوان
۱۵:۰۰
  نمايش گاه- نمايش مهارت
۱۵:۳۰
  نمايش سلامت
۱۶:۰۰
  استوديو ۸
۱۷:۰۰
  هزار و يک شب سينما
۱۷:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۸:۰۰
  راديو فيلم" ملاصدرا "
۱۹:۰۰
  پرانتز باز
۱۹:۳۰
  زير گنبد کبود
۱۹:۴۵
  مسابقه ۵/۱۰۷
۲۰:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۳۰
  قصه شب
۲۱:۰۰
  ديالوگ
۲۲:۳۰
  هشت ميليمتري
۲۳:۱۵
  مستند تماشاخانه
۲۳:۳۰
  پرده آخر " رمان تا نمايش "
۰۶:۱۰
  دعاي روز
۰۶:۲۰
  گاه شمار نمايشي
۰۶:۳۰
  پرده اول
۰۷:۰۰
  ايت الکرسي
۰۷:۱۵
  مسابقه ۵/۱۰۷
۰۷:۳۰
  هزار و يک شب سينما
۰۸:۰۰
  سلام بر امام رضا
۰۸:۰۵
  راديو فيلم" دزد و پليس "
۰۹:۰۰
  صبح چهارفصل
۱۰:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۱:۰۰
  زير گنبد کبود
۱۱:۱۵
  خبر ده و هفتاد و پنج
۱۱:۳۰
  فانوس خيال
۱۲:۰۰
  هشت ميليمتري
۱۳:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۳۰
  از رمان تا نمايش
۱۴:۰۰
  پنجره
۱۴:۱۰
  گاه شمار نمايشي
۱۴:۱۵
  قاب کلمات
۱۴:۳۰
  نمايش جوان
۱۵:۰۰
  نمايش گاه- نمايش مهارت
۱۵:۳۰
  نمايش سلامت
۱۶:۰۰
  استوديو ۸
۱۷:۰۰
  هزار و يک شب سينما
۱۷:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۸:۰۰
  راديو فيلم" ملاصدرا "
۱۹:۰۰
  پرانتز باز
۱۹:۳۰
  زير گنبد کبود
۱۹:۴۵
  مسابقه ۵/۱۰۷
۲۰:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۳۰
  قصه شب
۲۱:۰۰
  ديالوگ
۲۲:۳۰
  نمايش شناخت
۲۳:۳۰
  پرده آخر " رمان تا نمايش "
۰۶:۱۰
  دعاي روز
۰۶:۲۰
  گاه شمار نمايشي
۰۶:۳۰
  پرده اول
۰۷:۰۰
  ايت الکرسي
۰۷:۱۵
  مسابقه ۵/۱۰۷
۰۷:۳۰
  هزار و يک شب سينما
۰۸:۰۰
  سلام بر امام رضا
۰۸:۰۵
  راديو فيلم" دزد و پليس "
۰۹:۰۰
  صبح چهارفصل
۱۰:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۱:۰۰
  زير گنبد کبود
۱۱:۱۵
  خبر ده و هفتاد و پنج
۱۱:۳۰
  فانوس خيال
۱۲:۰۰
  نمايش شناخت
۱۳:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۳۰
  از رمان تا نمايش
۱۴:۰۰
  پنجره
۱۴:۱۰
  گاه شمار نمايشي
۱۴:۱۵
  قاب کلمات
۱۴:۳۰
  نمايش جوان
۱۵:۰۰
  نمايش گاه- نمايش مهارت
۱۵:۳۰
  نمايش سلامت
۱۶:۰۰
  استوديو ۸
۱۷:۰۰
  هزار و يک شب سينما
۱۷:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۸:۰۰
  راديو فيلم" ملاصدرا "
۱۹:۰۰
  پرانتز باز
۱۹:۳۰
  زير گنبد کبود
۱۹:۴۵
  مسابقه ۵/۱۰۷
۲۰:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۳۰
  قصه شب
۲۱:۰۰
  ديالوگ
۲۲:۳۰
  سياه مشق
۲۳:۳۰
  پرده آخر " رمان تا نمايش "
۰۶:۱۰
  دعاي روز
۰۶:۲۰
  گاه شمار نمايشي
۰۶:۳۰
  پرده اول
۰۷:۰۰
  ايت الکرسي
۰۷:۱۵
  مسابقه ۵/۱۰۷
۰۷:۳۰
  هزار و يک شب سينما
۰۸:۰۰
  سلام بر امام رضا
۰۸:۰۵
  راديو فيلم" دزد و پليس "
۰۹:۰۰
  صبح چهارفصل
۱۰:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۱:۰۰
  زير گنبد کبود
۱۱:۱۵
  خبر ده و هفتاد و پنج
۱۱:۳۰
  فانوس خيال
۱۲:۰۰
  سياه مشق
۱۳:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۳۰
  از رمان تا نمايش
۱۴:۰۰
  پنجره
۱۴:۱۰
  گاه شمار نمايشي
۱۴:۱۵
  قاب کلمات
۱۴:۳۰
  نمايش جوان
۱۵:۰۰
  نمايش گاه - نمايش مهارت
۱۵:۳۰
  نمايش سلامت
۱۶:۰۰
  استوديو ۸
۱۷:۰۰
  هزار و يک شب سينما
۱۷:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۸:۰۰
  راديو فيلم" ملاصدرا "
۱۹:۰۰
  پرانتز باز
۱۹:۳۰
  زير گنبد کبود
۱۹:۴۵
  مسابقه ۵/۱۰۷
۲۰:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۳۰
  قصه شب
۲۱:۰۰
  ديالوگ
۲۲:۳۰
  فانوس
۲۳:۳۰
  پرده آخر " رمان تا نمايش "
۰۶:۱۰
  دعاي روز
۰۶:۲۰
  گاه شمار نمايشي
۰۶:۳۰
  پرده اول
۰۷:۰۰
  آيت الکرسي
۰۷:۱۵
  مسابقه ۵/۱۰۷
۰۷:۳۰
  هزار و يک شب سينما
۰۸:۰۰
  سلام بر امام رضا
۰۸:۰۵
  راديو فيلم" دزد و پليس "
۰۹:۰۰
  راديو فيلم سينمايي
۱۰:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۱:۰۰
  زير گنبد کبود
۱۱:۱۵
  خبر ده و هفتاد و پنج
۱۱:۳۰
  فانوس خيال
۱۲:۰۰
  تولد يک پروانه
۱۳:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۳۰
  از رمان تا نمايش
۱۴:۰۰
  پنجره
۱۴:۱۰
  گاه شمار نمايشي
۱۴:۱۵
  قاب کلمات
۱۴:۳۰
  نمايش جوان
۱۵:۰۰
  نمايش گاه - نمايش مهارت
۱۵:۳۰
  نمايش سلامت
۱۶:۰۰
  سينما و صهيونيسم
۱۷:۰۰
  هزار و يک شب سينما
۱۷:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۸:۰۰
  راديو فيلم" ملاصدرا "
۱۹:۰۰
  پرانتز باز
۱۹:۳۰
  زير گنبد کبود
۱۹:۴۵
  مسابقه ۵/۱۰۷
۲۰:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۳۰
  سيري در ادبيات جهان
۲۱:۰۰
  ديالوگ
۲۲:۳۰
  سينما، جامعه
۲۳:۳۰
  پرده آخر " رمان تا نمايش "
۰۶:۱۰
  دعاي روز
۰۶:۲۰
  گاه شمار نمايشي
۰۶:۳۰
  پرده اول
۰۷:۰۰
  آيت الکرسي
۰۷:۱۵
  مسابقه ۵/۱۰۷
۰۷:۳۰
  هزار و يک شب سينما
۰۸:۰۰
  سلام بر امام رضا
۰۸:۰۵
  راديو فيلم" دزد و پليس "
۰۹:۰۰
  فصل خنده
۱۰:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۱:۰۰
  زير گنبد کبود
۱۱:۱۵
  خبر ده و هفتاد و پنج
۱۱:۳۰
  کوچه هاي بيصدا
۱۲:۰۰
  سينما ، جامعه
۱۳:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۳۰
  از رمان تا نمايش
۱۴:۰۰
  پنجره
۱۴:۱۰
  گاه شمار نمايشي
۱۴:۱۵
  مستند تماشاخانه
۱۴:۳۰
  نمايش جوان
۱۵:۰۰
  نمايش گاه - نمايش مهارت
۱۵:۳۰
  نمايش سلامت
۱۶:۰۰
  صورتک
۱۶:۰۰
  تولد يک پروانه
۱۷:۰۰
  آنسوي نمايش
۱۷:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۸:۰۰
  راديو فيلم سينمايي
۱۹:۳۰
  زير گنبد کبود
۱۹:۴۵
  مسابقه ۵/۱۰۷
۲۰:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۳۰
  سيري در ادبيات جهان
۲۱:۰۰
  کارنامه
۲۲:۳۰
  سينما و صهيونيسم
۲۳:۳۰
  پرده آخر " رمان تا نمايش "