امروز سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴


کنداکتور هفتگی رادیو نمایش


شنبه
۱۳۹۴/۰۵/۱۰
یکشنبه
۱۳۹۴/۰۵/۱۱
دوشنبه
۱۳۹۴/۰۵/۱۲
سه شنبه
۱۳۹۴/۰۵/۱۳
چهارشنبه
۱۳۹۴/۰۵/۱۴
پنجشنبه
۱۳۹۴/۰۵/۱۵
جمعه
۱۳۹۴/۰۵/۱۶
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
  آيت الکرسي+پخش+پنجره
۰۶:۳۰
  نمايش به دنبال فلک
۰۷:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  نمايش مگاره و توپ کوهستان
۰۹:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  نمايش يک شب با شيطان
۱۰:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۰:۳۰
  نمايش نشاني قلب من است
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۳۰
  نمايش چهل و هشت ساعت
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۱۵
  پخش
۱۲:۳۰
  آن بيست و سه نفر
۱۲:۴۵
  پخش
۱۳:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۳۰
  نمايش پهلوان پورياي ولي
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  نمايش امتياز نهايي
۱۵:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
  نمايش همين نزديکي
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  نمايش به دنبال فلک
۱۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۸:۰۰
  نمايش راه پنبه
۱۸:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۹:۰۰
  نمايش مگاره و توپ کوهستان
۱۹:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۲۰:۱۵
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۴۵
  پخش
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
  آيت الکرسي+پخش+پنجره
۰۶:۳۰
  نمايش به دنبال فلک
۰۷:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  نمايش راز پنهان
۰۹:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  نمايش بردن و باختن
۱۰:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۰:۳۰
  نمايش نشاني قلب من است
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۳۰
  نمايش روياي تلخ
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۱۵
  پخش
۱۲:۳۰
  آن بيست و سه نفر
۱۲:۴۵
  پخش
۱۳:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۳۰
  نمايش پهلوان پورياي ولي
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  نمايش امتياز نهايي
۱۵:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
  نمايش همين نزديکي
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  نمايش به دنبال فلک
۱۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۸:۰۰
  نمايش راه پنبه
۱۸:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۹:۰۰
  نمايش راز پنهان
۱۹:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۲۰:۱۵
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۴۵
  پخش
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
  آيت الکرسي+پخش+پنجره
۰۶:۳۰
  نمايش به دنبال فلک
۰۷:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  نمايش مرد و ميدان
۰۹:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  نمايش خانم جون
۱۰:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۰:۳۰
  نمايش نشاني قلب من است
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۳۰
  نمايش شرارت سال هاي دور
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۱۵
  پخش
۱۲:۳۰
  آن بيست و سه نفر
۱۲:۴۵
  پخش
۱۳:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۳۰
  نمايش پهلوان پورياي ولي
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  نمايش امتياز نهايي
۱۵:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
  نمايش همين نزديکي
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  نمايش به دنبال فلک
۱۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۸:۰۰
  نمايش راه پنبه
۱۸:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۹:۰۰
  نمايش مرد و ميدان
۱۹:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۲۰:۱۵
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۴۵
  پخش
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
  آيت الکرسي+پخش+پنجره
۰۶:۳۰
  نمايش به دنبال فلک
۰۷:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  نمايش نگفتمت نمي روم
۰۹:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  نمايش يه قلک پر پول
۱۰:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۰:۳۰
  نمايش نشاني قلب من است
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۳۰
  نمايش طهرن
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۱۵
  پخش
۱۲:۳۰
  آن بيست و سه نفر
۱۲:۴۵
  پخش
۱۳:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۳۰
  نمايش پهلوان پورياي ولي
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  نمايش امتياز نهايي
۱۵:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
  نمايش همين نزديکي
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  نمايش به دنبال فلک
۱۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۸:۰۰
  نمايش راه پنبه
۱۸:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۹:۰۰
  نمايش نگفتمت نمي روم
۱۹:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۲۰:۱۵
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۴۵
  پخش
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
  آيت الکرسي+پخش+پنجره
۰۶:۳۰
  نمايش به دنبال فلک
۰۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  نمايش مزه نان
۰۹:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  نمايش صحنه گردان
۱۰:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۰:۳۰
  نمايش نشاني قلب من است
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۳۰
  نمايش طهرن
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۱۵
  پخش
۱۲:۳۰
  آن بيست و سه نفر
۱۲:۴۵
  پخش
۱۳:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۳۰
  نمايش پهلوان پورياي ولي
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  نمايش همين نزديکي
۱۵:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
  نمايش همين نزديکي
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  نمايش به دنبال فلک
۱۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۸:۰۰
  نمايش راه پنبه
۱۸:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۹:۰۰
  مزه نان
۱۹:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۲۰:۱۵
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۴۵
  پخش
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
  آيت الکرسي+پخش+پنچره
۰۶:۳۰
  نمايش خواب
۰۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  نمايش مناسبتي
۰۹:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  نمايش مناسبتي
۱۰:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۰:۳۰
  نمايش نشاني قلب من است
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۳۰
  نمايش طهرن
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۱۵
  پخش
۱۲:۳۰
  آن بيست و سه نفر
۱۲:۴۵
  پخش
۱۳:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۳۰
  نمايش پهلوان پورياي ولي
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  نمايش همين نزديکي
۱۵:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
  نمايش همين نزديکي
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  نمايش خواب
۱۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۸:۰۰
  نمايش راه پنبه
۱۸:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۹:۰۰
  نمايش مناسبتي
۱۹:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۲۰:۱۵
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۴۵
  پخش
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
  آيت الکرسي+پخش+پنجره
۰۶:۳۰
  نمايش سفر بي پايان
۰۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  نمايش آسمان
۰۹:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  نمايش نخستين اوکه آخرين بود
۱۰:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۰:۳۰
  نمايش نشاني قلب من است
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۳۰
  نمايش قناري
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۱۵
  پخش
۱۲:۳۰
  آن بيست و سه نفر
۱۳:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۳۰
  نمايش کودک با استعداد من
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  نمايش شب روي زمين
۱۵:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
  نمايش فصل گربه
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  نمايش سفر بي پايان
۱۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۸:۰۰
  نمايش راه پنبه
۱۸:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۹:۰۰
  نمايش آسمان
۱۹:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۲۰:۱۵
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۴۵
  پخش
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي