امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴


کنداکتور هفتگی رادیو نمایش


شنبه
۱۳۹۴/۰۷/۱۱
یکشنبه
۱۳۹۴/۰۷/۱۲
دوشنبه
۱۳۹۴/۰۷/۱۳
سه شنبه
۱۳۹۴/۰۷/۱۴
چهارشنبه
۱۳۹۴/۰۷/۱۵
پنجشنبه
۱۳۹۴/۰۷/۱۶
جمعه
۱۳۹۴/۰۷/۱۷
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
  آيت الکرسي+پخش+سايه سار مهر
۰۶:۳۰
  آشناي غريب
۰۷:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  سخنراني مظفر
۰۹:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  شيادان
۱۰:۰۰
   پخش + نمايش کوتاه
۱۰:۳۰
  سرزمين مادري
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۴۵
   سمت قبله + پخش
۱۲:۱۵
  آشناي غريب
۱۲:۴۵
  آرزوي دريا
۱۳:۰۰
   سايه سار مهر + پخش
۱۳:۳۰
  فرصت طلايي
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  داستان هاي لاله زاري
۱۵:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
  آبليمو
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  سخنراني مظفر
۱۷:۳۰
  پخش
۱۷:۴۵
   سمت قبله + پخش
۱۸:۱۵
   پخش+نمايش کوتاه
۱۹:۰۰
  شيادان
۱۹:۳۰
   پخش + نمايش کوتاه
۲۰:۰۰
  سرزمين مادري
۲۰:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
   پخش + نمايش کوتاه
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
  آيت الکرسي+پخش+سايه سار مهر
۰۶:۳۰
   آشناي غريب
۰۷:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  حراج خاطره
۰۹:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  شيادان
۱۰:۰۰
   پخش + نمايش کوتاه
۱۰:۳۰
  سرگرد باربارا
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۴۵
   سمت قبله + پخش
۱۲:۱۵
  آشناي غريب
۱۲:۴۵
  آرزوي دريا
۱۳:۰۰
   سايه سار مهر + پخش
۱۳:۳۰
  فرصت طلايي
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  داستان هاي لاله زاري
۱۵:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
  يک لحظه تنهايي
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  حراج خاطره
۱۷:۳۰
  پخش
۱۷:۴۵
   سمت قبله + پخش
۱۸:۱۵
   پخش+نمايش کوتاه
۱۹:۰۰
  شيادان
۱۹:۳۰
   پخش + نمايش کوتاه
۲۰:۰۰
  سرگرد باربارا
۲۰:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
   پخش + نمايش کوتاه
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
   آيت الکرسي+پخش+سايه سار مهر
۰۶:۳۰
   آشناي غريب
۰۷:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  نمايش مناسبتي
۰۹:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  شيادان
۱۰:۰۰
   پخش + نمايش کوتاه
۱۰:۳۰
  درخت زيباي من
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۴۵
   سمت قبله + پخش
۱۲:۱۵
  آشناي غريب
۱۲:۴۵
  آرزوي دريا
۱۳:۰۰
   سايه سار مهر + پخش
۱۳:۳۰
  فرصت طلايي
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  داستان هاي لاله زاري
۱۵:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
  دژ ايمان
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
   نمايش مناسبتي
۱۷:۳۰
  پخش
۱۷:۴۵
   سمت قبله + پخش
۱۸:۱۵
   پخش+نمايش کوتاه
۱۹:۰۰
  شيادان
۱۹:۳۰
   پخش + نمايش کوتاه
۲۰:۰۰
  درخت زيباي من
۲۰:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
   پخش + نمايش کوتاه
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
   آيت الکرسي+پخش+سايه سار مهر
۰۶:۳۰
   آشناي غريب
۰۷:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  دسترنج
۰۹:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  شيادان
۱۰:۰۰
   پخش + نمايش کوتاه
۱۰:۳۰
   درخت زيباي من
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۴۵
   سمت قبله + پخش
۱۲:۱۵
  آشناي غريب
۱۲:۴۵
  آرزوي دريا
۱۳:۰۰
   سايه سار مهر + پخش
۱۳:۳۰
  فرصت طلايي
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  داستان هاي لاله زاري
۱۵:۳۰
   پخش + نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
   دژ ايمان
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  دسترنج
۱۷:۳۰
  پخش
۱۷:۴۵
   سمت قبله + پخش
۱۸:۱۵
   پخش+نمايش کوتاه
۱۹:۰۰
  شيادان
۱۹:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۲۰:۰۰
   درخت زيباي من
۲۰:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
   پخش + نمايش کوتاه
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
   آيت الکرسي+پخش+سايه سار مهر
۰۶:۳۰
   آشناي غريب
۰۷:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  توت فرنگي
۰۹:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  شيادان
۱۰:۰۰
   پخش + نمايش کوتاه
۱۰:۳۰
   درخت زيباي من
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۴۵
   سمت قبله + پخش
۱۲:۱۵
  آشناي غريب
۱۲:۴۵
  آرزوي دريا
۱۳:۰۰
   سايه سار مهر + پخش
۱۳:۳۰
  فرصت طلايي
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  داستان هاي لاله زاري
۱۵:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
   دژ ايمان
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  توت فرنگي
۱۷:۳۰
  پخش
۱۷:۴۵
   سمت قبله + پخش
۱۸:۱۵
   پخش+نمايش کوتاه
۱۹:۰۰
  شيادان
۱۹:۳۰
   پخش + نمايش کوتاه
۲۰:۰۰
   درخت زيباي من
۲۰:۳۰
  پخش +نمايش کوتاه
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
   پخش + نمايش کوتاه
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
   آيت الکرسي+پخش+سايه سار مهر
۰۶:۳۰
  ققنوس حجاز
۰۷:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  نشان ولايت
۰۹:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
   نمايش مناسبتي
۱۰:۰۰
   پخش + نمايش کوتاه
۱۰:۳۰
   درخت زيباي من
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۴۵
   سمت قبله + پخش
۱۲:۱۵
  ققنوس حجاز
۱۲:۴۵
  آرزوي دريا
۱۳:۰۰
   سايه سار مهر + پخش
۱۳:۳۰
  فرصت طلايي
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  داستان هاي لاله زاري
۱۵:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
   دژ ايمان
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  نشان ولايت
۱۷:۳۰
  پخش
۱۷:۴۵
   سمت قبله + پخش
۱۸:۱۵
   پخش+نمايش کوتاه
۱۹:۰۰
   نمايش مناسبتي
۱۹:۳۰
   پخش + نمايش کوتاه
۲۰:۰۰
   درخت زيباي من
۲۰:۳۰
   پخش +نمايش کوتاه
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
   پخش + نمايش کوتاه
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
   آيت الکرسي+پخش+سايه سار مهر
۰۶:۳۰
  زنگ هاي بي چرخ
۰۷:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  نمايش مناسبتي
۰۹:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  نمايش مناسبني
۱۰:۰۰
   پخش + نمايش کوتاه
۱۰:۳۰
   درخت زيباي من
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۴۵
   سمت قبله + پخش
۱۲:۱۵
  زنگ هاي بي چرخ
۱۲:۴۵
  آرزوي دريا
۱۳:۰۰
   سايه سار مهر + پخش
۱۳:۳۰
  کوچه مير محمد علي
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  داستان هاي لاله زاري
۱۵:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
   دژ ايمان
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
   نمايش مناسبتي
۱۷:۳۰
  پخش
۱۷:۴۵
   سمت قبله + پخش
۱۸:۱۵
   پخش+نمايش کوتاه
۱۹:۰۰
   نمايش مناسبتي
۱۹:۳۰
   پخش + نمايش کوتاه
۲۰:۰۰
   درخت زيباي من
۲۰:۳۰
   پخش +نمايش کوتاه
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
   پخش + نمايش کوتاه
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي