امروز جمعه ۱۳ شهريور ۱۳۹۴


کنداکتور هفتگی رادیو نمایش


شنبه
۱۳۹۴/۰۶/۷
یکشنبه
۱۳۹۴/۰۶/۸
دوشنبه
۱۳۹۴/۰۶/۹
سه شنبه
۱۳۹۴/۰۶/۱۰
چهارشنبه
۱۳۹۴/۰۶/۱۱
پنجشنبه
۱۳۹۴/۰۶/۱۲
جمعه
۱۳۹۴/۰۶/۱۳
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
  آيت الکرسي+پخش+پنجره
۰۶:۳۰
  ساده مثل آفتاب
۰۷:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  من رئيس جمهور رجايي هستم
۰۹:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  سبز سبز
۱۰:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۰:۳۰
  نمايش نشاني قلب من است
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۳۰
  مرزداران درياي پارس
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۱۵
  ساده مثل آفتاب
۱۲:۴۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۱۵
  پخش
۱۳:۳۰
  کسوف
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  سرخ چون ژاله
۱۵:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
  دست هاي کوچک
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  من رئيس جمهور رجايي هستم
۱۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۸:۰۰
  نمايش راه پنبه
۱۸:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۹:۰۰
  سبز سبز
۱۹:۳۰
  پخش
۱۹:۴۵
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۱۵
  پخش
۲۰:۳۰
  مرزداران درياي پارس
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
  آيت الکرسي+پخش+پنجره
۰۶:۳۰
  ساده مثل آفتاب
۰۷:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  من رئيس جمهور رجايي هستم
۰۹:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  عکس هاي يک رئيس جمهور
۱۰:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۰:۳۰
  نمايش نشاني قلب من است
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۳۰
  مرزداران درياي پارس
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۱۵
  ساده مثل آفتاب
۱۲:۴۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۱۵
  پخش
۱۳:۳۰
  کسوف
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  سرخ چون ژاله
۱۵:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
  ساده مثل آفتاب
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  من رئيس جمهور رجايي هستم
۱۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۸:۰۰
  نمايش راه پنبه
۱۸:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۹:۰۰
  عکس هاي يک رئيس جمهور
۱۹:۳۰
  پخش
۱۹:۴۵
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۱۵
  پخش
۲۰:۳۰
  مرزداران درياي پارس
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
  آيت الکرسي+پخش+پنجره
۰۶:۳۰
  ساده مثل آفتاب
۰۷:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  پشت هر اسم انساني است
۰۹:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  مهمان کوير
۱۰:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۰:۳۰
  نمايش نشاني قلب من است
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۳۰
  مرزداران درياي پارس
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۱۵
  ساده مثل آفتاب
۱۲:۴۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۱۵
  پخش
۱۳:۳۰
  کسوف
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  سرخ چون ژاله
۱۵:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
  گردآفريد
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  پشت هر اسم انساني است
۱۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۸:۰۰
  نمايش راه پنبه
۱۸:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۹:۰۰
  مهمان کوير
۱۹:۳۰
  پخش
۱۹:۴۵
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۱۵
  پخش
۲۰:۳۰
  مرزداران درياي پارس
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
  آيت الکرسي+پخش+پنجره
۰۶:۳۰
  ساده مثل آفتاب
۰۷:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  پل " آغاز جنگ جهاني دوم"
۰۹:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  دو ظرف سوپ
۱۰:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۰:۳۰
  نمايش نشاني قلب من است
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۳۰
  مرزداران درياي پارس
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۱۵
  ساده مثل آفتاب
۱۲:۴۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۱۵
  پخش
۱۳:۳۰
  کسوف
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  طرحي نو
۱۵:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
  گردآفريد
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  پل "آغاز جنگ جهاني دوم"
۱۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۸:۰۰
  نمايش راه پنبه
۱۸:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۹:۰۰
  دو ظرف سوپ
۱۹:۳۰
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۰۰
  پخش+ نمايش کوتاه
۲۰:۳۰
  مرزداران درياي پارس
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
  آيت الکرسي+پخش+پنجره
۰۶:۳۰
  ساده مثل آفتاب
۰۷:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  يک خط ميان خيال و خاطره
۰۹:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  کوچه پيرنيا
۱۰:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۰:۳۰
  نمايش نشاني قلب من است
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۳۰
  مرزداران درياي پارس
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۱۵
  ساده مثل آفتاب
۱۲:۴۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۱۵
  پخش
۱۳:۳۰
  کسوف
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  ماهي دريا
۱۵:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
  گردآفريد
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  يک خط ميان خيال و خاطره
۱۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۸:۰۰
  نمايش راه پنبه
۱۸:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۹:۰۰
  کوچه پيرنيا
۱۹:۳۰
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۰۰
  پخش+ نمايش کوتاه
۲۰:۳۰
  مرزداران درياي پارس
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
  آيت الکرسي+پخش+پنچره
۰۶:۳۰
  ساده مثل آفتاب
۰۷:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  شب شهريور تنگستان
۰۹:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  رقابت کور
۱۰:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۰:۳۰
  نمايش نشاني قلب من است
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۳۰
  مرزداران درياي پارس
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۱۵
  ساده مثل آفتاب
۱۲:۴۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۱۵
  پخش
۱۳:۳۰
  کسوف
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  اعتماد
۱۵:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
  گردآفريد
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  شب شهريور تنگستان
۱۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۸:۰۰
  نمايش راه پنبه
۱۸:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۹:۰۰
  رقابت کور
۱۹:۳۰
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۰۰
  پخش+ نمايش کوتاه
۲۰:۳۰
  مرزداران درياي پارس
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۶:۰۰
  آيت الکرسي+پخش+پنجره
۰۶:۳۰
  دانه هاي شرم انار
۰۷:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  بهاي علم
۰۹:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  سرويس طلا
۱۰:۰۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۰:۳۰
  نمايش نشاني قلب من است
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۳۰
  مرزداران درياي پارس
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۱۵
  ساده مثل آفتاب
۱۲:۴۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۱۵
  پخش
۱۳:۳۰
  کسوف
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  سفر بي پايان
۱۵:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
  گردآفريد
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  بهاي علم
۱۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۸:۰۰
  نمايش راه پنبه
۱۸:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۱۹:۰۰
  سرويس طلا
۱۹:۳۰
  لحظه هاي با تو بودن
۲۰:۰۰
  پخش+ نمايش کوتاه
۲۰:۳۰
  مرزداران درياي پارس
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  پخش+نمايش کوتاه
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي