کنداکتور هفتگی رادیو نمایش


شنبه
۱۳۹۳/۰۸/۳
یکشنبه
۱۳۹۳/۰۸/۴
دوشنبه
۱۳۹۳/۰۸/۵
سه شنبه
۱۳۹۳/۰۸/۶
چهارشنبه
۱۳۹۳/۰۸/۷
پنجشنبه
۱۳۹۳/۰۸/۸
جمعه
۱۳۹۳/۰۸/۹
۰۶:۱۰
  دعاي روز
۰۶:۲۰
  گاه شمار نمايشي
۰۶:۳۰
  پرده اول
۰۷:۰۰
  ايت الکرسي
۰۷:۱۵
  مسابقه ۵/۱۰۷
۰۷:۳۰
  آنسوي نمايش
۰۸:۰۰
  سلام بر امام رضا
۰۸:۰۵
  راديو فيلم
۰۹:۰۰
  پنجه گوسان
۱۰:۳۰
   نانو تست قجري
۱۱:۱۵
  خبر ده و هفتاد و پنج
۱۱:۳۰
  نمايش کوتاه
۱۱:۴۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۲:۰۰
  نمايش گاه
۱۲:۳۰
  تئاتر و جامعه
۱۳:۳۰
  از رمان تا نمايش
۱۴:۰۰
  پنجره
۱۴:۱۰
  گاه شمار نمايشي
۱۴:۱۵
  قاب کلمات
۱۴:۳۰
  نمايش سلامت
۱۵:۰۰
  مرباي کاکتوس
۱۵:۳۰
  نمايش جوان
۱۶:۰۰
  چهل سالگي
۱۷:۰۰
  مسابقه ۵/۱۰۷
۱۷:۴۵
  زير گنبد کبود
۱۸:۰۰
  هزار و يکشب سينما
۱۸:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۹:۰۰
  پرانتز باز
۱۹:۳۰
  راديو فيلم
۲۰:۳۰
  قصه شب
۲۱:۰۰
  انديشه، عاشورا, نمايش
۲۲:۱۵
  هفتاد و دو پروانه
۲۲:۳۰
  هزار تو
۲۳:۳۰
  پرده آخر " رمان تا نمايش "
۰۶:۱۰
  دعاي روز
۰۶:۲۰
  گاه شمار نمايشي
۰۶:۳۰
  پرده اول
۰۷:۰۰
  ايت الکرسي
۰۷:۱۵
  مسابقه ۵/۱۰۷
۰۷:۳۰
  هزار و يک شب سينما
۰۸:۰۰
  سلام بر امام رضا
۰۸:۰۵
  راديو فيلم
۰۹:۰۰
  پنجه گوسان
۱۰:۳۰
  مرباي کاکتوس
۱۱:۰۰
  سفير
۱۱:۱۵
  خبر ده و هفتاد و پنج
۱۱:۳۰
  نمايش کوتاه
۱۱:۴۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۲:۰۰
  نمايش گاه
۱۲:۳۰
  سينما و صهيونيسم
۱۳:۳۰
  از رمان تا نمايش
۱۴:۰۰
  پنجره
۱۴:۱۰
  گاه شمار نمايشي
۱۴:۱۵
  قاب کلمات
۱۴:۳۰
  نمايش سلامت
۱۵:۰۰
  مرباي کاکتوس
۱۵:۳۰
  نمايش جوان
۱۶:۰۰
  چهل سالگي
۱۷:۰۰
  مسابقه ۵/۱۰۷
۱۷:۱۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۷:۴۵
  سقاي آب و ادب
۱۸:۰۰
  هزار و يکشب سينما
۱۸:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۹:۰۰
  روايت رستگاري
۱۹:۳۰
  راديو فيلم
۲۰:۳۰
  قصه شب
۲۱:۰۰
  انديشه، عاشورا, نمايش
۲۲:۱۵
  هفتاد و دو پروانه
۲۲:۳۰
  هشت ميليمتري
۲۳:۱۵
  بهار در باديه
۲۳:۳۰
  پرده آخر " رمان تا نمايش "
۰۶:۱۰
  دعاي روز
۰۶:۲۰
  گاه شمار نمايشي
۰۶:۳۰
  پرده اول
۰۷:۰۰
  ايت الکرسي
۰۷:۱۵
  مسابقه ۵/۱۰۷
۰۷:۳۰
  هزار و يک شب سينما
۰۸:۰۰
  سلام بر امام رضا
۰۸:۰۵
  راديو فيلم
۰۹:۰۰
  پنجه گوسان
۱۰:۳۰
  مرباي کاکتوس
۱۱:۰۰
  سفير
۱۱:۱۵
  خبر ده و هفتاد و پنج
۱۱:۳۰
  نمايش کوتاه
۱۱:۴۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۲:۰۰
  نمايش گاه
۱۲:۳۰
  هشت ميليمتري
۱۳:۳۰
  از رمان تا نمايش
۱۴:۰۰
  پنجره
۱۴:۱۰
  گاه شمار نمايشي
۱۴:۱۵
  قاب کلمات
۱۴:۳۰
  نمايش سلامت
۱۵:۰۰
  مرباي کاکتوس
۱۵:۳۰
  نمايش جوان
۱۶:۰۰
  چهل سالگي
۱۷:۰۰
  مسابقه ۵/۱۰۷
۱۷:۱۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۷:۴۵
  سقاي آب و ادب
۱۸:۰۰
  هزار و يکشب سينما
۱۸:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۹:۰۰
  روايت رستگاري
۱۹:۳۰
  راديو فيلم
۲۰:۳۰
  قصه شب
۲۱:۰۰
  انديشه، عاشورا, نمايش
۲۲:۱۵
  هفتاد و دو پروانه
۲۲:۳۰
  نمايش شناخت
۲۳:۳۰
  پرده آخر " رمان تا نمايش "
۰۶:۱۰
  دعاي روز
۰۶:۲۰
  گاه شمار نمايشي
۰۶:۳۰
  پرده اول
۰۷:۰۰
  ايت الکرسي
۰۷:۱۵
  مسابقه ۵/۱۰۷
۰۷:۳۰
  آنسوي نمايش
۰۸:۰۰
  سلام بر امام رضا
۰۸:۰۵
  راديو فيلم
۰۹:۰۰
  پنجه گوسان
۱۰:۳۰
  مرباي کاکتوس
۱۱:۰۰
  سفير
۱۱:۱۵
  خبر ده و هفتاد و پنج
۱۱:۳۰
  نمايش کوتاه
۱۱:۴۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۲:۰۰
  نمايش گاه
۱۲:۳۰
  نمايش شناخت
۱۳:۳۰
  از رمان تا نمايش
۱۴:۰۰
  پنجره
۱۴:۱۰
  گاه شمار نمايشي
۱۴:۱۵
  قاب کلمات
۱۴:۳۰
  نمايش سلامت
۱۵:۰۰
  برنامه مناسبتي فتح خون
۱۶:۰۰
  چهل سالگي
۱۷:۰۰
  مسابقه ۵/۱۰۷
۱۷:۱۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۷:۴۵
  سقاي آب و ادب
۱۸:۰۰
  هزار و يکشب سينما
۱۸:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۹:۰۰
  روايت رستگاري
۱۹:۳۰
  راديو فيلم
۲۰:۳۰
  قصه شب
۲۱:۰۰
  انديشه، عاشورا, نمايش
۲۲:۱۵
  هفتاد و دو پروانه
۲۲:۳۰
  سياه مشق
۲۳:۳۰
  پرده آخر " رمان تا نمايش "
۰۶:۱۰
  دعاي روز
۰۶:۲۰
  گاه شمار نمايشي
۰۶:۳۰
  پرده اول
۰۷:۰۰
  ايت الکرسي
۰۷:۱۵
  مسابقه ۵/۱۰۷
۰۷:۳۰
  هزار و يک شب سينما
۰۸:۰۰
  سلام بر امام رضا
۰۸:۰۵
  راديو فيلم
۰۹:۰۰
  پنجه گوسان
۱۰:۳۰
  برنامه مناسبتي فتح خون
۱۱:۱۵
  خبر ده و هفتاد و پنج
۱۱:۳۰
  نمايش کوتاه
۱۱:۴۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۲:۰۰
  نمايش گاه
۱۲:۳۰
  سياه مشق
۱۳:۳۰
  از رمان تا نمايش
۱۴:۰۰
  پنجره
۱۴:۱۰
  گاه شمار نمايشي
۱۴:۱۵
  قاب کلمات
۱۴:۳۰
  نمايش سلامت
۱۵:۰۰
  برنامه مناسبتي فتح خون
۱۶:۰۰
  چهل سالگي
۱۷:۰۰
  مسابقه ۵/۱۰۷
۱۷:۱۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۷:۴۵
  سقاي آب و ادب
۱۸:۰۰
  هزار و يکشب سينما
۱۸:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۹:۰۰
  روايت رستگاري
۱۹:۳۰
  راديو فيلم
۲۰:۳۰
  قصه شب
۲۱:۰۰
  انديشه، عاشورا, نمايش
۲۲:۱۵
  هفتاد و دو پروانه
۲۲:۳۰
  فانوس
۲۳:۳۰
  پرده آخر " رمان تا نمايش "
۰۶:۱۰
  دعاي روز
۰۶:۲۰
  گاه شمار نمايشي
۰۶:۳۰
  پرده اول
۰۷:۰۰
  آيت الکرسي
۰۷:۱۵
  مسابقه ۵/۱۰۷
۰۷:۳۰
  هزار و يک شب سينما
۰۸:۰۰
  سلام بر امام رضا
۰۸:۰۵
  راديو فيلم
۰۹:۰۰
  راديو فيلم سينمايي
۱۰:۳۰
  برنامه مناسبتي فتح خون
۱۱:۱۵
  خبر ده و هفتاد و پنج
۱۱:۳۰
  نمايش کوتاه
۱۱:۴۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۲:۰۰
  نمايش گاه
۱۲:۳۰
  نت هشتم
۱۳:۳۰
  از رمان تا نمايش
۱۴:۰۰
  پنجره
۱۴:۱۰
  گاه شمار نمايشي
۱۴:۱۵
  قاب کلمات
۱۴:۳۰
  نمايش سلامت
۱۵:۰۰
  برنامه مناسبتي فتح خون
۱۶:۰۰
  سينما و صهيونيسم
۱۷:۰۰
  مسابقه ۵/۱۰۷
۱۷:۱۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۷:۴۵
  سقاي آب و ادب
۱۸:۰۰
  هزار و يکشب سينما
۱۸:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۹:۰۰
  روايت رستگاري
۱۹:۳۰
  راديو فيلم
۲۰:۳۰
  سيري در ادبيات جهان
۲۱:۰۰
  انديشه، عاشورا, نمايش
۲۲:۱۵
  هفتاد و دو پروانه
۲۲:۳۰
  سينما، جامعه
۲۳:۳۰
  پرده آخر " رمان تا نمايش "
۰۶:۱۰
  دعاي روز
۰۶:۲۰
  گاه شمار نمايشي
۰۶:۳۰
  پرده اول
۰۷:۰۰
  آيت الکرسي
۰۷:۱۵
  مسابقه ۵/۱۰۷
۰۷:۳۰
  هزار و يک شب سينما
۰۸:۰۰
  سلام بر امام رضا
۰۸:۰۵
  راديو فيلم
۰۹:۰۰
  راديو فيلم سينمايي
۱۰:۳۰
  برنامه مناسبتي فتح خون
۱۱:۱۵
  ويژه برنامه مناسبتي شرح شيخ
۱۱:۴۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۲:۰۰
  نمايش گاه
۱۲:۳۰
  سينما، جامعه
۱۳:۳۰
  از رمان تا نمايش
۱۴:۰۰
  پنجره
۱۴:۱۰
  گاه شمار نمايشي
۱۴:۱۵
  مستند تماشاخانه
۱۴:۳۰
  نمايش سلامت
۱۵:۰۰
  برنامه مناسبتي فتح خون
۱۶:۰۰
  برنامه مناسبتي
۱۷:۰۰
  برنامه مناسبتي
۱۷:۱۵
  لحظه هاي با تو بودن
۱۷:۴۵
  سقاي آب و ادب
۱۸:۰۰
  آنسوي نمايش
۱۸:۳۰
  يکي بود يکي نبود
۱۹:۰۰
  روايت رستگاري
۱۹:۳۰
  راديو فيلم
۲۰:۳۰
  سيري در ادبيات جهان
۲۱:۰۰
  کارنامه
۲۲:۳۰
  تئاتر و جامعه
۲۳:۳۰
  پرده آخر " رمان تا نمايش "