امروز يكشنبه ۱۴ تير ۱۳۹۴


کنداکتور هفتگی رادیو نمایش


شنبه
۱۳۹۴/۰۴/۱۳
یکشنبه
۱۳۹۴/۰۴/۱۴
دوشنبه
۱۳۹۴/۰۴/۱۵
سه شنبه
۱۳۹۴/۰۴/۱۶
چهارشنبه
۱۳۹۴/۰۴/۱۷
پنجشنبه
۱۳۹۴/۰۴/۱۸
جمعه
۱۳۹۴/۰۴/۱۹
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۵:۱۵
  تلاوت قرآن کريم
۰۶:۱۵
  آيت الکرسي+پخش
۰۷:۰۰
  نمايش وارث واژه ها
۰۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  نمايش
۰۹:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  نمايش
۱۰:۰۰
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۱۰:۱۵
  پخش
۱۰:۳۰
  نمايش مرد تنهاي يمني
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۳۰
  نمايش شمشير
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۱۵
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۱۲:۳۰
  سفير
۱۳:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۳۰
  نمايش فرصت
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  نمايش تيغ و طلسم
۱۵:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
  نمايش
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  نمايش گذر از اندوه
۱۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۸:۰۰
  نمايش راه پنبه
۱۸:۳۰
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۱۸:۴۵
  پخش
۱۹:۰۰
  نمايش وارث واژه ها
۱۹:۳۰
  پخش
۲۰:۰۰
  نمايش آيينه اقوام
۲۰:۳۰
  لحظه هاي با تو بودن
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۲۱:۴۵
  پخش
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۵:۱۵
  تلاوت قرآن کريم
۰۶:۱۵
  آيت الکرسي+پخش
۰۷:۰۰
  نمايش شور شيرين
۰۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  نمايش
۰۹:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  نمايش
۱۰:۰۰
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۱۰:۱۵
  پخش
۱۰:۳۰
  نمايش محياي قدر
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۳۰
  نمايش شمشير
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۱۵
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۱۲:۳۰
  سفير
۱۳:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۳۰
  نمايش جراحت
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  نمايش تيغ و طلسم
۱۵:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
  نمايش
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  نمايش گذر از اندوه
۱۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۸:۰۰
  نمايش جراحت
۱۸:۳۰
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۱۸:۴۵
  پخش
۱۹:۰۰
  نمايش شور شيرين
۱۹:۳۰
  پخش
۲۰:۰۰
  نمايش آيينه اقوام
۲۰:۳۰
  لحظه هاي با تو بودن
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۲۱:۴۵
  پخش
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۵:۱۵
  تلاوت قرآن کريم
۰۶:۱۵
  آيت الکرسي+پخش
۰۷:۰۰
  نمايش شور شيرين
۰۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  نمايش
۰۹:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  نمايش
۱۰:۰۰
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۱۰:۱۵
  پخش
۱۰:۳۰
  نمايش محياي قدر
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۳۰
  نمايش شمشير
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۱۵
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۱۲:۳۰
  سفير
۱۳:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۳۰
  نمايش جراحت
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  نمايش تيغ و طلسم
۱۵:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
  نمايش
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  نمايش گذر از اندوه
۱۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۸:۰۰
  نمايش جراحت
۱۸:۳۰
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۱۸:۴۵
  پخش
۱۹:۰۰
  نمايش شور شيرين
۱۹:۳۰
  پخش
۲۰:۰۰
  نمايش آيينه اقوام
۲۰:۳۰
  لحظه هاي با تو بودن
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۲۱:۴۵
  پخش
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۵:۱۵
  تلاوت قرآن کريم
۰۶:۱۵
  آيت الکرسي+پخش
۰۷:۰۰
  نمايش شور شيرين
۰۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  نمايش
۰۹:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  نمايش
۱۰:۰۰
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۱۰:۱۵
  پخش
۱۰:۳۰
  نمايش محياي قدر
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۳۰
  نمايش شمشير
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۱۵
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۱۲:۳۰
  سفير
۱۳:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۳۰
  نمايش جراحت
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  نمايش تيغ و طلسم
۱۵:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
  نمايش
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  نمايش گذر از اندوه
۱۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۸:۰۰
  نمايش جراحت
۱۸:۳۰
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۱۸:۴۵
  پخش
۱۹:۰۰
  نمايش شور شيرين
۱۹:۳۰
  پخش
۲۰:۰۰
  نمايش آيينه اقوام
۲۰:۳۰
  لحظه هاي با تو بودن
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۲۱:۴۵
  پخش
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۵:۱۵
  تلاوت قرآن کريم
۰۶:۱۵
  آيت الکرسي+پخش
۰۷:۰۰
  نمايش شور شيرين
۰۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  نمايش
۰۹:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  نمايش
۱۰:۰۰
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۱۰:۱۵
  پخش
۱۰:۳۰
  نمايش محياي قدر
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۳۰
  نمايش شرح شيخ
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۱۵
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۱۲:۳۰
  سفير
۱۳:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۳۰
  نمايش جراحت
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  نمايش تيغ و طلسم
۱۵:۳۰
  راويار
۱۶:۰۰
  نمايش
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  نمايش گذر از اندوه
۱۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۸:۰۰
  نمايش جراحت
۱۸:۳۰
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۱۸:۴۵
  پخش
۱۹:۰۰
  نمايش شور شيرين
۱۹:۳۰
  پخش
۲۰:۰۰
  نمايش آيينه اقوام
۲۰:۳۰
  لحظه هاي با تو بودن
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۲۱:۴۵
  پخش
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۵:۱۵
  تلاوت قرآن کريم
۰۶:۱۵
  آيت الکرسي+پخش
۰۷:۰۰
  نمايش شور شيرين
۰۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  نمايش
۰۹:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  نمايش
۱۰:۰۰
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۱۰:۱۵
  پخش
۱۰:۳۰
  نمايش محياي قدر
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۳۰
  نمايش شمشير
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۱۵
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۱۲:۳۰
  سفير
۱۳:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۳۰
  نمايش جراحت
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  نمايش تيغ و طلسم
۱۵:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
  نمايش
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  نمايش گذر از اندوه
۱۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۸:۰۰
  نمايش جراحت
۱۸:۳۰
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۱۸:۴۵
  پخش
۱۹:۰۰
  نمايش شور شيرين
۱۹:۳۰
  پخش
۲۰:۰۰
  نمايش آيينه اقوام
۲۰:۳۰
  لحظه هاي با تو بودن
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۲۱:۴۵
  پخش
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۰:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي
۰۵:۱۵
  تلاوت قرآن کريم
۰۶:۱۵
  آيت الکرسي+پخش
۰۷:۰۰
  نمايش
۰۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۸:۰۰
  خبر
۰۸:۳۰
  نمايش
۰۹:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۰۹:۳۰
  نمايش
۱۰:۰۰
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۱۰:۱۵
  پخش
۱۰:۳۰
  نمايش محياي قدر
۱۱:۰۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۱:۳۰
  نمايش شمشير
۱۲:۰۰
  پنجره
۱۲:۱۵
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۱۲:۳۰
  سفير
۱۳:۰۰
  لحظه هاي با تو بودن
۱۳:۳۰
  نمايش سحر
۱۴:۰۰
  خبر
۱۴:۴۵
  پخش
۱۵:۰۰
  نمايش تيغ و طلسم
۱۵:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۶:۰۰
  نمايش
۱۶:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۷:۰۰
  نمايش گذر از اندوه
۱۷:۳۰
  پخش + نمايش کوتاه
۱۸:۰۰
  نمايش سحر
۱۸:۳۰
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۱۸:۴۵
  پخش
۱۹:۰۰
  نمايش
۱۹:۳۰
  پخش
۲۰:۰۰
  نمايش آيينه اقوام
۲۰:۳۰
  لحظه هاي با تو بودن
۲۱:۰۰
  فانوس خيال
۲۱:۳۰
  نمايش کوتاه سي قسمتي
۲۱:۴۵
  پخش
۲۲:۰۰
  تکرار برنامه هاي توليدي